Technical Bulletins

  1. Belagavi Jilleya Pramukha Belegalu
  2. Siri Dhanya – Besaya Kramagalu, Mahatva hagu Maulyavardhane
  3. Hattiyalli Pramukha Keetagalu mattu Samagra Nirvahana Kramagalu
  4. Sasya Samrakshaneyalli Jaivika Peedenashakagala Mahatva
  5. Peede nirvahaneyalli sasyajanya keetanashakagalu
  6. Krishiyalli Peedenashakagala Surakshita Balake
  7. Nursery Kelasagarara Tarabeti – Kaipidi
  8. Ona Besyadalli Male Neerina Nirvahane