1.Kadale Beleyalli Sudharita Besaya Kramagalu

2.Agase – Bele Samagra Bele Nirvahane

3.Navane Poushtikate mattu Moulyavardhane

4.Paushtika Kaitota

5.Soya Avare Paushtika Aharagalu

6.Kabbina Beleyalli Gonne Huluvina Samagra Nirvahane

7.Mannu Parikshe Hagu Parikshe Adharita Rasayanika Gobbaragala Balake

8.Sihi Genasina Paushtikate mattu Moulyavardhane

9.Hesaru – Samgra Bele Nirvahane

10.Siridhanyagala Poushtikate hagu saviruchi

11.Shuddha Halu Utpadane

12.Hingari Jola Beleyalli Sudharita Besaya Kramagalu

13.Hesaru Bele Samgra Bele Nirvahane

14.Bhattada Beleyalli Sudharita Besaya Kramagalu

15.Erulli Beleya Samagra Bele Nirvahane

16. Kabbina Sudharita Besaya Kramagalu

17.Soya avare Samagra Bele Nirvahane

18.Govina Jola Beleya Samagra Bele Nirvahane

19.Menasinakayi Beleyalli Keeta mattu Rogagala Samgra Nirvahane

20.Godambi Samagra Bele Nirvahane

21.Nugge Bele Samagra Nirvahane

22.Seebe (Perala) Samagra Bele Nirvahane

23.Alugadde Samagra Bele Nirvahane

24.Godi Samagra Bele Nirvahane

25.Hatti Beleya Nutan Besaya Tantradnanagalu